Tag Archives: ký hiệu visa

20 Ký hiệu thị thực và mục đích nhập cảnh Việt Nam của người nước ngoài

Căn cứ Điều 8 , Luật xuất nhập cảnh 2014 quy định về ký hiệu

28 Ký hiệu và thời hạn của thị thực / visa

Theo luật xuất nhập cảnh số 47/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2014 có