Hướng dẫn thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài được theo quy định 70 mới thực hiện như thế nào?

Thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài hay được gọi là thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Những trường hợp này sẽ không phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động mà sẽ thực hiện một thủ tục khác đó là thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Trong bài viết hôm nay Công ty Cổ phần Tư vấn TKN xin gửi đến các bạn một số thông tin về thủ tục thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài được theo quy định 70 mới.

Hiện nay, có 20 trường hợp thuộc diện được miễn giấy phép lao động được quy định cụ thể tại Điều 154 Bộ Luật Lao động 2019 và Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, có thể khái quát các trường hợp không phải làm thủ tục xác nhận miễn giấy phép lao động bao gồm:

 • Người nước ngoài giữ chức vụ trưởng văn phòng đại diện hoặc là người chịu trách nhiệm chính làm việc tại các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;
 • Người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ bao gồm: kinh doanh, xây dựng, thông tin, phân phối, môi trường, giáo dục, tài chính, du lịch, y tế, văn hóa giải trí và vận tải;
 • Người nước ngoài là chuyên gia tới Việt Nam để xử lý tình huống kỹ thuật, xử lý sự cố phát sinh, công nghệ phức tạp mà các chuyên gia Việt Nam hoặc các chuyên gia nước ngoài khác hiện đang làm việc tại Việt Nam không xử lý được với thời hạn tối đa 3 tháng;
 • Người nước ngoài có giấy phép hoạt động báo chí, thông tin tại Việt Nam, là luật sư được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư tại Việt Nam;
 • Người nước ngoài tới Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn, kỹ thuật cho các dự án ODA (dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức);
 • Người nước ngoài là tình nguyện viên tới Việt Nam để thực hiện điều khoản của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Người nước ngoài tới Việt Nam để thực hiện thỏa thuận quốc tế hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Người nước ngoài làm việc cho cơ quan Nhà nước Việt Nam có hộ chiếu công vụ còn hiệu lực;
 • Người nước ngoài được cử sang Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế được thành lập theo các hiệp định mà Việt Nam ký kết, tham gia hoặc thuộc sự quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, Liên hợp quốc;
 • Người nước ngoài là học sinh, sinh viên theo diện thỏa thuận thực tập trong các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.
văn bản xác nhận người lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động
Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động

 

Thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài được theo quy định 70 mới chia thành 02 giai đoạn thủ tục thực hiện như sau:

Giai đoạn 1: Thủ tục xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:

Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 8 Điều 154 Bộ luật Lao động 2019 và các khoản 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP thì không cần phải thực hiện thủ tục xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Trường hợp không thuộc trường hợp loại trừ thì người sử dụng lao động phải thực hiện thủ tục này theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-152-2020-ND-CP-quan-ly-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-Viet-Nam-280261.aspx

(1) Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, người sử dụng lao động thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Cổng thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm; vị trí và chức danh công việc, mô tả công việc, số lượng, yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, mức lương, thời gian và địa điểm làm việc.

* Sau khi không tuyển được người lao động Việt Nam vào các vị ví tuyển dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo bước 2 dưới đây.

 • Bước 2: Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP .
 • Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài về vị trí, chức danh công việc, hình thức làm việc, số lượng, địa điểm thì người sử dụng lao động phải báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc theo Mẫu số 03/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP

(2) Cách thức thực hiện:

Qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến (nếu có) hoặc trực tiếp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

 • – Thành phần hồ sơ: Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP.
 • – Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (không yêu cầu lệ phí, phí thực hiện).

(5) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.

Giai đoạn 2: Thủ tục xin miễn cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài:

Thủ tục xin miễn cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định 152/2020/NĐ-CP và điểm b khoản 13 Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP cụ thể như sau: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-70-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-152-2020-ND-CP-lao-dong-nuoc-ngoai-579513.aspx

(1) Trình tự thực hiện:

 • – Bước 1: Người sử dụng lao động đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 10 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.
 • – Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 10/PLI Phụ lục I Nghị định 152/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung. Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

(2) Cách thức thực hiện:

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến (nếu có) tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

 • 1. Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động theo Mẫu số 09/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.
 • 2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 • 3. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 • 4. Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc bản sao hộ chiếu của người nước ngoài được miễn giấy phép lao động: Có xác nhận của người sử dụng lao động còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 • 5. Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động.
 • 6. Các giấy tờ quy định tại điểm 2, 3 và 5 là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và công chứng hoặc chứng thực trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (không yêu cầu lệ phí, phí thực hiện).

(5) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Xác nhận miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài).

Nếu quý khách có nhu cầu xin miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vui lòng liên hệ với công ty để được thông tin chi tiết. Mong nhận được sự hợp tác.

 

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỊCH VỤ


  Dịch vụ visa nhập cảnh TKN cung cấp dịch vụ visa nhập cảnh Việt Nam trên toàn quốc cho người nước ngoài
  Dịch vụ giấy phép lao động Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để người nước ngoài có thể làm việc hợp pháp
  Dịch vụ visa xuất cảnh Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn visa xuất cảnh, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
  Dịch vụ giấy phép con Chúng tôi cung cấp các dịch vụ giấy phép con như: Bán buôn bán lẻ rượu, An toàn VSTP, VP đại diện, Lữ hành nội địa/quốc tế
  Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ shtt Logo, sản phẩm, thương hiệu tốt và nhanh nhất
  Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự Giúp bạn rút ngắn thời gian hợp pháp hóa giấy tờ các nước cam kết bảo mật thông tin
  5/5 - (1 vote)